ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“DREIT”)
ที่แปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“DTCPF”)


กองทรัสต์ DREIT ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อผู้ลงทุน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 โดยกองทรัสต์ DREIT ได้เสนอขายหน่วยทรัสต์จำนวนรวมทั้งสิ้น 409,400,000 หน่วย ให้แก่กองทุนรวม DTCPF เพื่อแลกกับทรัพย์สินและภาระหนี้สินของกองทุนรวม DTCPF

วันจัดตั้งกองทรัสต์

29 พฤศจิกายน 2560

ลักษณะโครงการ

ระบุเฉพาะเจาะจง ประเภทไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์
ทุนจดทะเบียนชำระครบถ้วนแล้ว

อายุโครงการ

ไม่กำหนดอายุกองทรัสต์

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพสูง ทั้งอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องหรือส่งเสริมประโยชน์กับอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม โดยจะมุ่งเน้นการจัดหาประโยชน์ในรูปแบบของรายได้ค่าเช่าหรือรายได้อื่นในทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ กองทรัสต์จะมีการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือ หลักทรัพย์อื่น และ/หรือ การหาดอกผลโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด