มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
2563
31 ธันวาคม 2563 7.6978 5,476,976,757.65
30 พฤศจิกายน 2563 7.6865 5,468,975,955.42
31 ตุลาคม 2563 7.7593 5,520,767,781.84
30 กันยายน 2563 7.7776 5,533,731,002.56
31 สิงหาคม 2563 7.6801 5,464,425,132.01
31 กรกฎาคม 2563 7.7842 5,538,471,495.86
30 มิถุนายน 2563 7.7641 5,524,179,348.89
31 พฤษภาคม 2563 7.8547 5,588,643,596.07
30 เมษายน 2563 7.8611 5,593,171,255.89
31 มีนาคม 2563 7.8733 5,601,862,527.20
29 กุมภาพันธ์ 2563 7.8844 5,609,805,181.23
31 มกราคม 2563 7.8014 5,550,709,761.58
2562
31 ธันวาคม 2562 7.5913 5,401,225,720.00
30 พฤศจิกายน 2562 7.5456 5,368,677,762.33
31 ตุลาคม 2562 7.5126 5,345,272,014.18
30 กันยายน 2562 7.6221 5,423,153,229.91
31 สิงหาคม 2562 8.8824 3,636,455,210.26
31 กรกฎาคม 2562 8.8495 3,623,005,597.47
30 มิถุนายน 2562 9.1819 3,759,093,655.69
31 พฤษภาคม 2562 9.1887 3,761,866,366.62
30 เมษายน 2562 9.2091 3,770,229,512.37
31 มีนาคม 2562 9.1820 3,759,149,164.75
28 กุมภาพันธ์ 2562 9.3095 3,811,310,796.82
31 มกราคม 2562 9.2202 3,774,772,193.74
2561
31 ธันวาคม 2561 9.1065 3,728,200,444.89
30 พฤศจิกายน 2561 9.0002 3,684,718,561.90
31 ตุลาคม 2561 9.0097 3,688,596,294.24
30 กันยายน 2561 9.0051 3,686,687,017.43
31 สิงหาคม 2561 8.9975 3,683,579,502.68
31 กรกฎาคม 2561 9.2745 3,796,993,086.55
29 มิถุนายน 2561 9.2465 3,785,498,891.79
31 พฤษภาคม 2561 9.2418 3,783,585,053.36
30 เมษายน 2561 9.2410 3,783,263,992.62
30 มีนาคม 2561 9.2045 3,768,328,860.51
2560
29 ธันวาคม 2560 8.9672 3,671,202,606.08