วันที่ไม่ได้รับสิทธิ (XN) วันที่ปิดสมุด วันจ่ายเงิน มูลค่าหน่วยที่ลดลง
2020
09 มีนาคม  2020 11 มีนาคม  2020 25 มีนาคม  2020 0.0794
2019
07 สิงหาคม 2019 09 สิงหาคม 2019 23 สิงหาคม 2019 0.0750