ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14/04/2563 ประเภท : XM

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) 213,622,668 30.02
2.  สำนักงานประกันสังคม 180,826,930 25.41
3.  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 30,016,591 4.22
4.  บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 23,035,488 3.24
5.  กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 14,020,900 1.97
6.  บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 12,000,000 1.69
7.  BBHISL NOMINEES LIMITED 10,462,200 1.47
8.  กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 5,520,613 0.78