ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 02/09/2562 ประเภท : XR

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) 122,920,000 30.02
2.  สำนักงานประกันสังคม 104,049,100 25.42
3.  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 21,000,000 5.13
4.  บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 13,242,700 3.23
5.  บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8,700,000 2.13
6.  กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 3,176,600 0.78
7.  บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2,535,000 0.62