ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14/08/2563 ประเภท : XD

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) 213,622,668 30.02
2. สำนักงานประกันสังคม 180,826,930 25.41
3. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 30,016,591 4.22
4. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 23,035,488 3.24
5. องทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 14,932,600 2.10
6. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 12,000,000 1.69
7. BBHISL NOMINEES LIMITED 9,953,600 1.40
8.  กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 5,520,613 0.78