การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย และส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการ ประชุมผู้ถือหน่วยของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“DREIT”) ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหน่วย ดาวน์โหลด