คุณวุฒิทางการการศึกษา
 • Master of Business Administration, Boston University, USA
 • Director Certification Program (72/2006)
 • Director Certification Program (10/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน
หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำ งานด้านการส่งเสริมการท่องเทียวและ MICE (D3) ภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ
2560 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ รีท จำากัด
2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ Dusit Colours Company Limited
2559 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท วิมานสุริยา จำกัด
2558 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ Dusit Hospitality Education Philippines Inc.
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ปิยะศิริ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Company Limited
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เจทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล จำกัด
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ Dusit USA Management Inc.
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ DMS Property Investment Private Limited
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด
2552 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดุสิต เวิล์ดวายด์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ Dusit Overseas Company Limited
2549 - 2562
กรรมการ บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จำกัด
2543 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เทวารัณย์ สปา จำกัด
2538 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ Dusit Thani Philippines, Inc.
2533 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
2532 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ไทย-เจแปน แก๊ส จำกัด
2531 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ธนจิรัง จำกัด
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยโคโลราโด สหรัฐอเมริกา (ทุนการศึกษาจาก IBM)
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยโคโลราโด สหรัฐอเมริกา (เกียรตินิยมอันดับ 1)
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
อนุกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
2561 – ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บจก. นีโอ คอร์ปัอเรท
2540 – 2562
กรรมการ บมจ. เอสวีไอ
2560 – 2561
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น
2559 – 2561
กรรมการ บจก. ทีพาร์ค บีเอฟทีแซด
2558 – 2561
กรรมการ บจก. ไทคอน (ฮ่่องกง)
2558 – 2561
กรรมาธิการ บจก. SLP TICON อินโดนีเซีย
2556 – 2561
กรรมการ บจก. ไทคอน แมนเนจเม้นท์ ผู้จัดการกองทรัสต์
2558 – 2561
กรรมการ บจก. เซียงไฮ้ ไทคอน อินเวสเม้นท์ แมนเนจเม้นท์
คุณวุฒิทางการการศึกษา
 • Master of Science in Finance, University of Colorado, USA
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. มาลีกรุ๊ป
ประวัติการศึกษา
 • Master of Business Administration (MBA), BOSTON UNIVERSITY, USA
 • MS in Information Systems, BOSTON UNIVERSITY, USA
 • MA in Economics, BOSTON UNIVERSITY, USA
 • Bachelor of Business Administration, Chulalongkorn University
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด
2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษััท ดุุสิตธานี รีท จำากัด
2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดุสิต มัลดีฟส์ อินเวสเม้นท์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดุสิต มัลดีฟส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท อาศัย โฮลดิ้งส์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ไชน่า แคปปิตอล จำกัด
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ DMS PROPERTY INVESTMENT PRIVATE LIMITED
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2552 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดุสิต เวิล์ดวายด์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ Dusit Overseas Co., Ltd.
2548 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน
กรรมการ ACME Printing Company Limited
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการบัญชีต่างประเทศ มหาวิทยาลัย Northrop มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • Director Certification Program รุ่น 89/2007
 • Advanced Audit Committee Program รุ่น 23/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เอ็บเพอคิวร์ เคเทอริ่ง จำกัด
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดุสิต ฮอสปิตัลลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ LVM Holding Pte Ltd.
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดุสิต กูร์เมต์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด/ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท อาศัย โฮลดิ้งส์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดุสิต คัลเลอร์ส จำกัด
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท วิมานสุริยา จำกัด/ บริษัท สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด/ บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จำกัด / บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดุสิต เวิล์ดวายด์ จำกัด/ บริษัท ดุสิต ไชน่าแคปปิตอล จำกัด/ DMS Property Investment Pvt. Ltd.
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ Dusit Overseas Co., Ltd. / Dusit Thani Philippines, Inc. / Dusit Hospitality Education Philippines, Inc.
2559 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม/ กรรมการบริหาร บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ, วิทยาลัยดุสิตธานี
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ สมาชิกคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน
อนุกรรมการ, สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
ประวัติการศึกษา
 • Master of Arts in Economics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
2562 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดุสิต มัลดีฟส์ อินเวสเม้นท์ จำกัด
2562 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี รีท จำกัด
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ รีท จำกัด