ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“DREIT”)
ที่แปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“DTCPF”)


กองทรัสต์ DREIT ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อผู้ลงทุน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 โดยกองทรัสต์ DREIT ได้เสนอขายหน่วยทรัสต์จำนวนรวมทั้งสิ้น 409,400,000 หน่วย ให้แก่กองทุนรวม DTCPF เพื่อแลกกับทรัพย์สินและภาระหนี้สินของกองทุนรวม DTCPF

วันจัดตั้งกองทรัสต์

29 พฤศจิกายน 2560

ลักษณะโครงการ

ระบุเฉพาะเจาะจง ประเภทไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์
ทุนจดทะเบียนชำระครบถ้วนแล้ว

อายุโครงการ

ไม่กำหนดอายุกองทรัสต์

นโยบายการลงทุน

กองทรัสต์ DREIT มุ่งเน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมท้ังสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพสูงโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม รวมทั้งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ๆที่มีความเกี่ยวข้องหรือส่งเสริมประโยชน์กับอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมที่อยู่ในบริเวณเดียวกันกับโรงแรม อาทิ ห้องประชุม ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยงศูนย์ออกกำลังกาย (Fitness) สถานบริหารสุขภาพ (Spa) สระว่ายน้า สนามเทนนิส เป็นต้น เพื่อเป็นทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์โดยการซื้อ และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วง และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการ เช่าช่วงทรัพย์สินหลัก และโดยมุ่งเน้นการจัดหาผลประโยชน์ในรูปของรายได้ค่าเช่า หรือรายได้อื่นใดในทำนองเดียวกัน ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจำหน่ายทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสตเ์พื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสตอ์ย่างต่อเนื่องในระยะยาวอีกท้งกองทรัสต์มีจุดมุ่งหมายที่จะลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือหลักทรัพย์อื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อประโยชน์ในการเติบโตอย่างต่อเนื่องของฐานรายได้ของกองทรัสต์ และเป็นการกระจายความเสี่ยงผ่านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในทำเลที่แตกต่างกัน