การจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
แจ้งสิทธิการจองหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่หนึ่งของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี ดาวน์โหลด
สิ่งที่แนบมาด้วย
1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
2. สรุปข้อมูลสำคัญของกองทรัสต์ (Factsheet) ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี ดาวน์โหลด
3. ใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี ดาวน์โหลด
3.1 แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) ดาวน์โหลด
3.2 แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล ดาวน์โหลด