วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงินปันผล ชนิดเงินปันผล เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)* รอบผลประกอบการ
2565
25 ส.ค. 2565 29 ส.ค. 2565 15 ก.ย. 2565 เงินสด 0.175 01 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565
04 มี.ค. 2565 08 มี.ค. 2565 30 มี.ค. 2565 เงินสด 0.213 01 ก.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564
2564
11 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2564 31 ส.ค. 2564 เงินสด 0.1155 01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564
03 มี.ค. 2564 05 มี.ค. 2564 18 มี.ค. 2564 เงินสด 0.213 01 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
2563
11 ส.ค. 2563 14 ส.ค. 2563 28 ส.ค. 2563 เงินสด 0.1750 01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563
09 มี.ค. 2563 11 มี.ค. 2563 25 มี.ค. 2563 เงินสด 0.0294 01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
2562
26 ก.ค. 2562 07 ส.ค. 2562 23 ส.ค. 2562 เงินสด 0.2516 01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
2561
14 ส.ค. 2561 16 ส.ค. 2561 31 ส.ค. 2561 เงินสด 0.3043 01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
*หมายเหตุ : สำหรับนักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาส่วนแบ่งกำไรที่ทรัสตีจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วย เป็นเงินได้พึงประเมินตาม ม. 40(40)(ข) ประมวลรัษฎากร นักลงทุนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/2_Property_Fund.pdf