การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2565
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
สารสนเทศเกี่ยวกับทรัพย์สินในส่วนของโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ที่จะจำหน่ายไป ดาวน์โหลด
สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในส่วนของโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ที่จะจำหน่ายไป ดาวน์โหลด
สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และสังหาริมทรัพย์สำหรับโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ดาวน์โหลด
สารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานีในส่วนของโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ให้แก่ บริษัท ทรัพย์ ทีซีซี โฮเทล เชียงใหม่ จำกัด ดาวน์โหลด
สารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานีในส่วนของโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด
รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ ดาวน์โหลด
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการทำธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ดาวน์โหลด
สารสนเทศการทำธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด
ใบแจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
มติที่ประผู้ถือหน่อยทรัสต์ ประจำปี 2565 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ เช่าดุสิตธานี (DREIT) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
สำเนาการลงมติผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการขอมติผู้ถือหน่วยทรัสต์แทนการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมงบการเงินของกองทรัสต์ ดาวน์โหลด
ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหน่วยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย และส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการ ประชุมผู้ถือหน่วยของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“DREIT”) ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหน่วย ดาวน์โหลด