การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
มติที่ประผู้ถือหน่อยทรัสต์ ประจำปี 2565 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ เช่าดุสิตธานี (DREIT) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
สำเนาการลงมติผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการขอมติผู้ถือหน่วยทรัสต์แทนการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมงบการเงินของกองทรัสต์ ดาวน์โหลด
ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหน่วยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย และส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการ ประชุมผู้ถือหน่วยของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“DREIT”) ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหน่วย ดาวน์โหลด