ผู้เช่าและผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน

ภายหลังจากที่กองทรัสต์ DREIT ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ได้รับโอนมาจากกองทุนรวม DTCPF กองทรัสต์ DREIT มีนโยบายจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมที่ลงทุนดังกล่าว โดยการนำกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรม และทรัพย์สินติดตราตรึงพร้อมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ออกให้เช่า หรือ ให้เช่าช่วง แก่ผู้ประกอบกิจการโรงแรม ซึ่งคือ บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จำกัด (DMCO) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (DTC)

DMCO ทำหน้าที่เป็นผู้เช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ DREIT เป็นบริษัทจำกัดซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 โดยมีทุนจดทะเบียนซึ่งเรียกชำระแล้ว 4,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดการดูแลจัดเก็บผลประโยชน์และรับบริหารจัดการทรัพย์สิน ที่เกี่ยวเนื่องกับ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า และ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ โดย DMCO ว่าจ้างให้ DTC เป็นผู้บริหารทรัพย์สิน ของทั้ง 3 แห่ง

ชื่อผู้เช่าและผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-200-9999
โทรสาร 02-636-3545
เลขทะเบียนบริษัท 0105553152720
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว 4,000,000 บาท
จำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
400,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ผู้บริหารทรัพย์สิน

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมโรงแรมของประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารและจัดการโรงแรมมาอย่างอยาวนานเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารและจัดการโรงแรม มีคุณภาพและบริการเป็นไปตามมาตรฐานสากล ภายใต้แบรนด์ดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล (Dusit Internaltional) ถือเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ในปัจจุบันมีโรงแรมที่อยู่ภายใต้การบริหารของ DTC และ ได้เซ็นสัญญาบริหารโรงแรม 62 แห่ง ใน 17 ประเทศ และเข้าบริหารแฟรนไชส์ในประเทศจีนอีก 40 แห่ง

DTC ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารทรัพย์สินที่กองทรัสต์ DREIT เข้าลงทุน เป็นบริษัทจำกัดซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2536 โดยมีทุนจดทะเบียนซึ่งเรียกชำระแล้ว 850,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 850,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบริหารโรงแรมทั้ง 3 แห่งที่กองทรัสต์ DREIT เข้าลงทุน

ทั้งนี้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่ดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดโดยผู้จัดการกองทรัสต์ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการบริหารทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะเป็นผู้ที่จัดการงานบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่สำคัญ ได้แก่ การนำทรัพย์สินไปจัดหาผลประโยชน์ ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วง และจัดเก็บค่าเช่าเพื่อนำส่งกองทรัสต์ ตลอดจนการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ของกองทรัสต์ ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมจัดหาผลประโยชน์ โดยกองทรัสต์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

ชื่อผู้บริหารทรัพย์สิน บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-200-9999
โทรสาร 02-636-3545
เว็บไซต์ www.dusit.com
เลขทะเบียนบริษัท 0107536000617
ทุนจดทะเบียน 850,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว 850,000,000 บาท
จำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
850,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี