บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์
โดยเป็นบริษัทจำกัดซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 มีทุนจดทะเบียนซึ่งเรียกชำระแล้ว 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ และมีบริษัทดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่คิดเป็นจำนวนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ชื่อผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-200-9999 ต่อ 3681 - 3682
โทรสาร 02-636-3545
อีเมล์ IR@dtcreit.com
เลขทะเบียนบริษัท 0105560138818
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว 10,000,000 บาท
จำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
100,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี