ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ

ชื่อทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 32
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-686-6100
โทรสาร 02-670-0430
เว็บไซต์ www.ktam.co.th
เลขทะเบียนบริษัท 0107545000373
ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว 200,000,000 บาท